لم يتم ترجمة التعليمات التي تحاول زيارتها لهذه اللغة.سوف يتم تحويلك إلى النسخة الإنجليزية حتى يتم توفير ترجمة هذه التعليمات.

Ho bisogno di sostituire il manuale di un gioco o un CD

السؤال:

Ho danneggiato il CD/manuale di Rogue Spear per Playstation,è possibile avere un ricambio?

الإجابة:


  • Prima di inviarci il prodotto contatta l’assistenza tecnica per via telefonica o mail.Ti verrà spiegato esattamente come comportarti per ottenere la sostituzione del tuo prodotto non funzionante.Conserva sempre l’eventuale ricevuta d’acquisto in quanto potrebbe essere necessaria.

Ogni prodotto Ubi Soft Italia è garantito per la durata di 90 giorni entro I quali può essere sostituito se risultasse non funzionante,non è però prevista la sostituzione in caso di prodotti danneggiati a causa di un utilizzo non corretto;se quindi il CD è rotto o presenta evidenti anomalie (graffi,macchie…) non ci sarà possibile sostituirlo.

Per il manuale spesso rendiamo disponibili i manuali online,cercali sul nostro sito nella sezione Download – Manuali...


~


المنصات المتأثرة

هل كان هذا مفيدا؟

.شكرا على ردود الفعل الخاصة بك شكرا على ردود الفعل الخاصة بك. عذرا أن هذا لم يساعدك.
وقل لنا كيف يمكن أن نساعدك. إرسال تذكرة دعم الرجاء