لم يتم ترجمة التعليمات التي تحاول زيارتها لهذه اللغة.سوف يتم تحويلك إلى النسخة الإنجليزية حتى يتم توفير ترجمة هذه التعليمات.

Non resco più a caricare il salvataggio...

السؤال:

Il sistema si è bloccato/ ho chiuso la finestra scorrettamente/ ecc... e, quando ho tentato di ricaricare il gioco, il gioco parte.

الإجابة:


Non è possibile salvare il gioco in maniera autonoma. Potete, per sicurezza, conservare i file di salvataggio disponibili nella cartella Ubi Soft\Media\Dir\Save, ma non è garantito il corretto funzionamento del gioco al reinserimento di questi file, a causa dell'utilizzo dei server in rete per la spedizione delle e-mail.
Allo stato attuale non è possibile ripristinare un salvataggio corrotto.

المنصات المتأثرة

هل كان هذا مفيدا؟

.شكرا على ردود الفعل الخاصة بك شكرا على ردود الفعل الخاصة بك. عذرا أن هذا لم يساعدك.
وقل لنا كيف يمكن أن نساعدك. إرسال تذكرة دعم الرجاء