لم يتم ترجمة التعليمات التي تحاول زيارتها لهذه اللغة.سوف يتم تحويلك إلى النسخة الإنجليزية حتى يتم توفير ترجمة هذه التعليمات.

IL MIO GIOCO NON SI AVVIA, O SI BLOCCA AL MOMENTO DEL LANCIO

السؤال:

Cosa posso fare se si verifica un crash quando avvio l'applicazione o mentre sto giocando?

الإجابة:


Se si verifica un crash quando si avvia l'applicazione o durante il gioco, prova a seguire la procedura sottostante:
 
Le seguente procedura può variare leggermente a seconda del dispositivo che si sta usando.
 
- Assicurarsi che il dispositivo sia aggiornato all'ultimo firmware disponibile.
o Puoi controllare se c'è un'aggiornamento del software disponibile accedendo alle impostazioni del sistema telefonico.
o Puoi consultare il manuale del dispositivo per ulteriori istruzioni.
 
- Assicurarsi che l'app sia aggiornato all'ultima versione disponibile.
o Andare su "Google Play Store"
o Premere il tasto menu e selezionare "My Apps"
o Se un'aggiornamento è disponibile per l'app dovrebbe essere presente qui, se presente procedere con l'aggiornamento.
 
- Provare a riavviare il dispositivo.
o Tenere premuto il tasto di accensione e selezionare "Riavvia"
 
- Disattivare la modalità "Risparmio energetico" se il dispositivo dispone di questa funzionalità.
 
- Chiudere tutte le applicazioni in background prima di accedere l'app.
o Vai su "Task Manager" del dispositivo
o Vai su "attiva" o "disattiva"
o Chiudere le applicazioni da qui.
 
- Si prega di provare ad accedere all'app con la batteria carica.
 
- Si prega di configurare il dispositivo in "modalità aereo".
 
- Si prega di cancellare i dati e la cache di questa applicazione e riprovare ad accedere.
o Andare su "applicazioni" tra le impostazioni del dispositivo
o Selezionare l'applicazione dall'elenco
O Selezionare "Cancella cache" e "Cancella dati"

المنصات المتأثرة

هل كان هذا مفيدا؟

.شكرا على ردود الفعل الخاصة بك شكرا على ردود الفعل الخاصة بك. عذرا أن هذا لم يساعدك.
وقل لنا كيف يمكن أن نساعدك. إرسال تذكرة دعم الرجاء