Usein kysytyt kysymykset, joita yrität vierailla, ei ole vielä käännetty tälle kielelle. Olet esillä englanninkielisessä versiossa, kunnes tämä FAQ-käännös on saatavana

《Hungry Shark Evolution》一般問題

KYSYMYS:

《Hungry Shark Evolution》一般問題

VASTAUS:


能否簡單說明一下操控方式?   
沒問題!在你開始遊戲時,你選擇的鯊魚會落入海中。使用你的手指操控方向,當你需要衝刺時可用點擊來加速!你也可以利用噴射背包衝出水面並且一飛沖天!
遊戲控制方式同時適合慣用左右手玩家,方便你隨心所欲地操控你的鯊魚。

我能變更操控方式嗎?   
遊戲自動設定為「觸控」方式,但你可以隨時切換為「傾斜控制」方式。
方法很簡單:在主畫面中選擇左下角的設定轉盤,然後點擊下拉式選單裡的「選項」標籤。你也可以在遊戲中變更操控方式,只需點擊畫面右上角的暫停按鈕來開啟選項選單。
你也可以點擊「變更控制」按鈕來切換操控方式。你可以移動游標改變傾斜靈敏度和校準感應器以獲得最佳操控體驗。現在你準備好大吃特吃了!

當我使用傾斜控制時,我的鯊魚不聽我指揮...    
不用擔心!或許是因為你的裝置未妥善校準。如果你想順暢遊玩,校準非常重要。由主畫面或在遊戲中開啟選項選單,並按下「校準」按鈕。以舒服的姿勢拿著你的手機或平板,接著再次按下「校準」按鈕就搞定了!

我要如何使用 iOS 的 3D 觸控?    
如果你的裝置支援 3D 觸控功能,你只需像平常那樣在遊戲中移動鯊魚,但不再使用你的另一隻手來加速,而是在你想加速時更大力地壓按螢幕。別擔心,這並不會取消原本使用另一根手指加速的舊加速方式!若想知道你的 iOS 裝置是否支援 3D 觸控功能,請查看 Apple 開發者網站。

我可以改變遊戲的顯示語言嗎?   
你當然可以!《Hungry Shark Evolution》支援英文、法文、德文、西班牙文、義大利文、葡萄牙文、土耳其文、俄文、韓文、日文以及簡體中文和繁體中文。
在主畫面中,選擇左下角的設定轉盤,然後點擊下拉式選單裡的「選項」標籤,接著利用「語言選擇」切換遊戲的顯示語言。"

我能把我的想法告訴你們嗎?    
我們很樂意聽聽你的想法!請利用支援工單把你認為遊戲該做何改變或新增哪些內容/功能的建議寫下來讓我們知道。你可以點擊常見問答集頁面最下方的「聯絡支援」按鈕來建立新的支援工單。請選擇「一般/意見」標籤以確保你的意見能夠傳達給我們。感謝你!

在遊戲中我可以拍照和錄影嗎?   
你想要成為鯊魚明星嗎?在你選好鯊魚後,你可以在商店選單替你喜愛的飢餓鯊拍照。點擊照相圖示開啟拍照場景。你可以旋轉及拉近拉遠你的鯊魚以拍出最棒的照片!
若要錄影你的遊戲過程,你需要使用 iOS 裝置上的 Apple Replay Kit,以及 Android 裝置上的 Google Play Games。但會有一些裝置上及 OS 版本上的限制,請查看你裝置對應的開發者網站看看你使否能使用錄影功能:
- iOS:https://developer.apple.com/documentation/replaykit
- Android:https://support.google.com/googleplay/answer/6274965

玩遊戲的年齡限制為何?   
玩《Hungry Shark Evolution》沒有年齡限制。《Hungry Shark Evolution》依循 Ubisoft 的隱私權政策及承諾。如果你住在歐盟境內(EU)或住在美國境內(USA),在你首次啟動遊戲時,你必須輸入你的年齡。若想進一步了解遊戲的隱私權政策,請參考「遊戲隱私權政策是什麼?」常見問答。根據你的年齡及所在地區,部份的遊戲功能將不會開啟。這種措施是為了避免年幼的玩家接觸到遊戲中少數不適合的元素,另也避免使用他們的個人資料。
依據 Ubisoft 的承諾,以及根據你的年齡和居住地區,你的遊戲版本可能會停用下列部分功能:血腥物件與效果、Facebook 連線(以及排行榜等相關功能)、雲端存檔、遊戲內個人畫廣告、資料收集,以及連線至 App Store。

遊戲隱私權政策是什麼?   
《Hungry Shark Evolution》依循 Ubisoft 的隱私權政策及承諾。隱私權政策包含在 Ubisoft 的使用條款內,可至 HTTP://LEGAL.UBI.COM/ 查閱。
如果你在美國境內玩遊戲:
- 當你在美國境內(USA)初次啟動《Hungry Shark Evolution》時,你會看到法律條款與隱私權畫面。在此頁面中,你可以點擊對應的按鈕瀏覽遊戲的使用者授權協議、使用條款及隱私權政策。要進行遊戲,你必須輸入 0 到 100 歲之間的年齡。移動游標指定你的歲數,接著點擊「接受」確認你的年齡。如果你離線啟動遊戲或如果遊戲無法判定你在哪個地區玩遊戲,也適用這種情況。
如果你在歐盟境內玩遊戲:
你也可以點擊畫面最下方的「我想進一步了解我的玩家體驗」按鈕來進一步了解 Ubisoft 的 GDPR 承諾,以及管理你的隱私權偏好設定。在這個新畫面裡,你可以了解我們如何使用你的遊戲活動資料。你也可以選擇接受或拒絕 Ubisoft 在遊戲中提供你個人化的折扣,以及讓 Ubisoft 處理你的資料作為己用或分享給可靠夥伴作為行銷用途。除非你之前聲明你是 15 歲以下,進入畫面時這些選項會自動勾選。倘若你是 15 歲以下,偏好設定將停用且無法變更。一旦你做好選擇,你必須點擊右上角的紅色叉叉回到上個畫面,然後點擊畫面最下方的「接受」按鈕關閉視窗並開始遊玩。
你可以在日後隨時透過主畫面中的「選項」選單查看所有法律文字。點擊「隱私權政策」即可查看 Ubisoft 的隱私權政策。

Liittyvät alustat

OLIKO TÄSTÄ APUA?

Kiitos palautteestasi. Kiitos palautteestasi. Pahoillani, että ei auttanut.
Lähetä tukipyynnön ja kerro meille miten voimme auttaa sinua.

Liittyvät FAQt

Ei ole olemassa FAQ näillä hakuehdoilla suomeksi, tässä muutamia jostakin toisesta.