หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

Das Spiel kann weder deinstalliert noch erneut installiert werden!

คำถาม:

คำตอบ:


Dieses Problem tritt auf, wenn sich Installationsrückstande und möglicherweise fehlerhafte Spieleinträge in der Windows Registrierungsdatei befinden.

Gehen Sie bitte folgendermaßen vor:

 

Löschen Sie das komplette Unterverzeichnis:

 

<Laufwerk>:\Programme\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V

 

<Laufwerk> Die Partion auf dem Sie das Spiel installiert haben.

   

Zudem kann das Problem mit fehlerhaften Spieleinträgen in der Windows Registrierungsdatei zusammenhängen.

 

Benutzen Sie bitte hierzu den Registrierungs-Editor „REGEDIT“, und löschen Sie die folgenden Schlüssel. (falls vorhanden)


HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V

 

 
• Um den Registrierungs-Editor zu starten, klicken Sie auf “Start“, “Ausführen“ und geben dann „regedit“ ein.


• Klicken Sie anschließend auf “OK“.

 


Unter: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ubisoft\Heroes of Might and Magic V

 

löschen Sie den kompletten Schlüssel Heroes of Might and Magic V

 


• Um diesen Schlüssel zu löschen, wählen Sie ihn aus (blau unterlegt), danach drücken Sie die „ENTF“- Taste.

Anschließend erscheint der folgende Sicherheitshinweis, den Sie bitte mit “Ja“ bestätigen, um den Schlüssel endgültig von Ihrem System zu entfernen

 

Zusätzlich muss noch der Deinstallationsschlüssel

 

 {20071984-5EB1-4881-8EDB-082532ACEC6D } unter:

 

HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\ gelöscht werden.Wechseln Sie nun in den Ordner C:\Programme\InstallShield Installation Information

Um den Ordner "InstallShield Installation Information den Ordner " zu sehen, müssen Sie ggfs. die Option "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren.

Achtung:
Sie müssen als Administrator oder Mitglied der Gruppe Administratoren angemeldet sein, um einige dieser Aufgaben ausführen zu können.

Um die Option "Alle Dateien und Ordner anzeigen" zu aktivieren gehen Sie bitte folgendermassen vor:

"Arbeitsplatz" öffnen, oben in der Reiter-Leiste auf "Extras" klicken, dort "Ordneroptionen" auswählen. Dann in der Reiter-Leiste "Ansicht" auswählen, unter dem Icon "Versteckte Dateien und Ordner" den Menüpunkt "Alle Dateien und Ordner anzeigen" aktivieren. Auf "Übernehmen" klicken und anschließend mit "OK" das Fenster schließen.

Den Ordner „{20071984-5EB1-4881-8EDB-082532ACEC6D}“ mit der rechten Maustaste anklicken und „löschen“ wählen.
ACHTUNG:
Für die Heroes of Might and Magic V Collector Edition müssen Sie:

1. Schlüssel Heroes of Might and Magic V Collector Edition löschen.
     (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Ubisoft\)


2. Deinstallationsschlüssel {DDB68A90-340C-42B9-B42B-D2CBED1B91DC} löschen.
     (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall\)

3. InstallShield Installation Ordner {DDB68A90-340C-42B9-B42B-D2CBED1B91DC} löschen.
    (C:\Programme\InstallShield Installation Information)


แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร