หน้าคำถามที่พบบ่อยที่ท่านต้องการจะเปิดในขณะนี้ยังไม่รับการแปลเสร็จสมบูรณ์ เพราะฉะนั้นแล้วท่านจะถูกเชื่อมต่อไปยังหน้าเวอร์ชั่นภาษาอังกฤษจนกว่าการแปลของหน้านี้จะเสร็จสมบูรณ์

PlayStation 4 Connection Issues

คำถาม:

I am experiencing issues with online features of For Honor on PlayStation 4. What can I do?

คำตอบ:


If you experience lag, disconnections, or other problems regarding the game's connectivity, here are a few steps you can try. We will list them in this FAQ, starting with the most basic ones. We recommend that you follow them in the order they are listed below.

Before diving into the thick of connectivity troubleshooting, you should understand that your INTERNET SERVICE PROVIDER (ISP) AND THE WAY YOU SHARE THE CONNECTION SPEED plays a huge role in how you experience the game.​ If you are connected via wifi, please also bear in mind that you can maximize your gaming experience on the battlefield by CONNECTING VIA AN ETHERNET CABLE INSTEAD.

Here is the list of steps you can try:

RESET NETWORK HARDWARE
This will allow your network hardware to re-establish a fresh connection to your ISP.

SOFTWARE CONFLICTS
Make sure that no software running on your PC is affecting your ability to connect.
 ​
ENABLE UPnP
Some players reported that this step helped them to fix their connectivity issue. UPnP stands for Universal Plug and Play and is a feature that allows applications to automatically forward ports. It can be toggled on or off in your router settings. Due to the number of different router models on the market we are not able to tell you exactly how to do this on your home router. We suggest that you consult the router's manual or contact your ISP if you are in doubt. 

PORT FORWARDING
This will allow the communication from the game server to be channeled directly to the PC and vice versa. The For Honor ports can be found below:

Game Ports:
UDP: 3658

PlayStation Network Ports:
TCP: 80, 443, 3478, 3479, 3480
UDP: 3478, 3479

PLACE THE CONSOLE INTO THE DMZ
A DMZ will prevent your router from blocking any internet traffic to your console.

CHECK FOR EXTERNAL RESTRICTIONS
Check for other factors that may limit your ability to connect.​

แพลตฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

เป็นประโยชน์หรือไม่?

ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขอบคุณสำหรับความเห็นของคุณ ขออภัยที่เราไม่ได้ทำการช่วยเหลือ
กรุณาส่งใบซัพพอร์ตและแจ้งให้เราทราบว่าเราสามารถช่วยเหลือคุณได้อย่างไร